top of page

Privacybeleid

Bij het gebruik van onze website Campaert NV kunnen we persoonlijke informatie van u verzamelen. We respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Welke informatie verzamelen we?

We kunnen de volgende persoonlijke informatie van u verzamelen:

 • Naam en contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer.

 • Demografische informatie, zoals postcode, voorkeuren en interesses.

 • Informatie over uw bezoeken aan onze website, zoals verkeersgegevens, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.

 • Gegevens over uw aankopen, inclusief betalingsgegevens.

Hoe gebruiken we deze informatie?

We gebruiken de informatie die we van u verzamelen om:

 • Onze website te beheren en te verbeteren.

 • Uw aankopen te verwerken en te leveren.

 • U op de hoogte te houden van nieuws, aanbiedingen en andere informatie waarvan wij denken dat deze voor u relevant kan zijn.

 • Onze marketing- en reclame-inspanningen te verbeteren.

 • Fraude te voorkomen en te detecteren.

Wie heeft toegang tot deze informatie?

We delen uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit nodig is om de hierboven genoemde redenen of wettelijk verplicht is. In het geval dat we uw persoonlijke informatie delen, zorgen we ervoor dat deze derden ook uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden.

Hoe beschermen we uw informatie?

We nemen de beveiliging van uw persoonlijke informatie serieus en nemen passende maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. We slaan uw persoonlijke informatie op in een beveiligde omgeving en maken gebruik van veilige gegevensoverdrachtstechnologieën.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. We gebruiken cookies om uw voorkeuren te onthouden en om ons te helpen onze website te verbeteren. U kunt het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen in uw browserinstellingen.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid en de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals hierin beschreven.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@campaert.be. We zullen ons best doen om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

 • Offerte en Transparantie
  art. 1 De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en matenalen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. art. 2 De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
 • Omruiling of Terugbetaling
  art. 3 In geval van annulatie van de bestelling en of opdracht is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling (onder voorbehoud van verhoging mits wij het bewijs leveren dat de schade groter is).
 • Levering
  art. 4 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering en of uitvoering van de opdracht geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. art. 5 Zullen niet aanvaard worden als gebrek de afwijkingen of variaties in kleuren van de geleverde goederen. art. 6 De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper. art. 7 Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na verstrijken van een termijn van 15 dagen. de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. art. 8 De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.
 • Overmacht en Acceptatie
  art. 9 Wanneer wij ten gevolge van overmacht, slaking, lock-out, e.d. niet In de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. art. 10 Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen i.g.v faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. art. 11 Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. art. 12 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds datum en nummer van de factuur te vermelden.
 • Betaling
  art. 13 Alle facturen zijn contant betaalbaar. tenzij anders is overeengekomen. art. 14 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn Is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van hel factuurbedrag (met een minimum van € 24,79) als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere Inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet in begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 • Consequenties van niet-betaling
  art. 15 Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen slop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande Ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. art. 16 Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 • Bevoegde rechtbank
  art. 17 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken en vredegerechten van Antwerpen bevoegd.
bottom of page