top of page

Politique de confidentialité

Lors de l'utilisation de notre site web Campaert NV, nous pouvons collecter des informations personnelles vous concernant. Nous respectons votre vie privée et nous assurons le traitement confidentiel de vos informations personnelles. Dans cette politique de confidentialité, nous expliquons quelles informations personnelles nous collectons et comment nous utilisons ces informations.

Quelles informations collectons-nous ?

Nous pouvons collecter les informations personnelles suivantes vous concernant :

 • Nom et coordonnées, telles que l'adresse e-mail et le numéro de téléphone.

 • Informations démographiques, telles que le code postal, les préférences et les centres d'intérêt.

 • Informations sur vos visites sur notre site web, telles que les données de trafic, les données de localisation et d'autres données de communication.

 • Données sur vos achats, y compris les données de paiement.

Comment utilisons-nous ces informations ?

Nous utilisons les informations que nous collectons auprès de vous pour :

 • Gérer et améliorer notre site web.

 • Traiter et livrer vos achats.

 • Vous tenir informé des actualités, des offres et d'autres informations que nous pensons pertinentes pour vous.

 • Améliorer nos efforts en marketing et en publicité.

 • Prévenir et détecter la fraude.

Qui a accès à ces informations ?

Nous ne partageons pas vos informations personnelles avec des tiers, sauf si cela est nécessaire pour les raisons mentionnées ci-dessus ou si la loi l'exige. Si nous partageons vos informations personnelles, nous veillons à ce que ces tiers traitent également vos informations personnelles de manière confidentielle et les utilisent uniquement pour les fins mentionnées ci-dessus.

Comment protégeons-nous vos informations ?

Nous prenons la sécurité de vos informations personnelles au sérieux et prenons des mesures appropriées pour les protéger contre tout accès non autorisé, toute modification, divulgation ou destruction. Nous stockons vos informations personnelles dans un environnement sécurisé et utilisons des technologies de transfert de données sécurisées.

Cookies

Notre site web utilise des cookies pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur votre ordinateur lorsque vous visitez notre site web. Nous utilisons des cookies pour mémoriser vos préférences et nous aider à améliorer notre site web. Vous pouvez désactiver l'utilisation des cookies à tout moment dans les paramètres de votre navigateur.

Consentement

En utilisant notre site web, vous consentez à notre politique de confidentialité et au traitement de vos informations personnelles tel que décrit ici.

Contact

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre politique de confidentialité, veuillez nous contacter à l'adresse info@campaert.be. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions dans les plus brefs délais."

 • Offerte en Transparantie
  art. 1 De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en matenalen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. art. 2 De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
 • Omruiling of Terugbetaling
  art. 3 In geval van annulatie van de bestelling en of opdracht is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling (onder voorbehoud van verhoging mits wij het bewijs leveren dat de schade groter is).
 • Levering
  art. 4 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering en of uitvoering van de opdracht geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. art. 5 Zullen niet aanvaard worden als gebrek de afwijkingen of variaties in kleuren van de geleverde goederen. art. 6 De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper. art. 7 Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na verstrijken van een termijn van 15 dagen. de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. art. 8 De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.
 • Overmacht en Acceptatie
  art. 9 Wanneer wij ten gevolge van overmacht, slaking, lock-out, e.d. niet In de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. art. 10 Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen i.g.v faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. art. 11 Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. art. 12 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds datum en nummer van de factuur te vermelden.
 • Betaling
  art. 13 Alle facturen zijn contant betaalbaar. tenzij anders is overeengekomen. art. 14 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn Is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van hel factuurbedrag (met een minimum van € 24,79) als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere Inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet in begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 • Consequenties van niet-betaling
  art. 15 Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen slop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande Ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. art. 16 Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 • Bevoegde rechtbank
  art. 17 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken en vredegerechten van Antwerpen bevoegd.
bottom of page